מסמך זה מהווה הסכם בנוגע לשימוש, הפעילות והשירותים המוצעים לך באתר סורוצקין. השירותים הניתנים לך במסגרת האתר מוצעים לשימושך בתנאי שתקבל ללא שינוי את כל התנאים הכלולים במסמך זה. עצם השימוש שלך או של מי מטעמך באתר, יהווה אישור להסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר, אינך רשאי לעשות שימוש בו, או בשירותיו.

כללי:

 1. להלן מדיניות הפרטיות והתקנון באתר הבית של ״סורוצקין מעדנייה יהודית״ שכתובתו jewishdeli.co.il (להלן: ״האתר״ ו/או ״סורוצקין״).
 2. מטרת מדיניות פרטיות ותקנון אתר זה הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר ואת השימושים באתר לרבות המידע שנמסר לסורוצקין על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי סורוצקין במסגרת השימוש באתר.
 3. המדיניות לא חלה על מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של המדיניות, לרבות במסגרת תקנון תנאי השימוש שבאתר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
 4. אנא קראו נספח מדיניות פרטיות זה ואת תקנון תנאי השימוש באתר (להלן – "התקנון" או "תנאי השימוש") לפני השימוש באתר ולפני הזנת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל וכדו') באמצעות האתר. מסמך זה מהווה חלק מתקנון האתר ויש לקרוא מסמכים אלה יחד.
 5. השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפייה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשר המשתמש כי קרא את תנאים אלה והוא מסכים לאמור בהם.
 6. סורוצקין רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מסמך זה ו/או התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאיו המעודכנים.
 7. האמור במסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.
 8. הכותרות במסמך זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.
 9. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר סורוצקין מעדנייה יהודית נשמח לתת לכם מענה בווטסאפ שמספרו 054-2809766 שהינו מוקד שירות הלקוחות שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר סורוצקין.
 10. אתר סורוצקין הינו אתר אינטרנט במסגרתו תוכלו לבצע הזמנת מזון מוכן הכולל בין היתר, סלטים, תבשילים, קינוחים ועוד.
 11. הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון אתר סורוצקין בעיון, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר, על ידכם מאשר, כי קראתם את התקנון, וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל  הוראותיו  של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין סורוצקין ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר סורוצקין, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 12. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר סורוצקין, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה  כפופה לתקנון המעודכן.
 13. סורוצקין רשאית לערוך סקרי שביעות רצון מעת לעת על מנת לשפר את השירות שהיא מעניקה ללקוחותיה. סקר שביעות רצון יכול שיהיה בהודעת SMS במייל ו/או בטלפון והפרטים שהלקוח מוסר בעת ההזמנה ישמשו את סורוצקין לשם ביצוע הסקר.

 

הרשאים לקנות באתר סורוצקין:

 

 1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר סורוצקין, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.
 2. למרות האמור לעיל, אתר סורוצקין שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר סורוצקין, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

 

אזור פעילות אתר סורוצקין:

 1. השירות שניתן במסגרת אתר סורוצקין מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת

על ידי סורוצקין לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר סורוצקין אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

 

שעות הפעילות באתר סורוצקין:

 1. הזמנה באתר סורוצקין אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר על ידי תיאום בווטסאפ בלבד עם נציג סורוצקין ובתשלום נוסף על אספקה באותו יום, והכל בכפוף לזמינות חברת המשלוחים עימה עובדת סורוצקין. אספקת ההזמנות בסורוצקין תהיה רק בימי שישיה.
 2. שעות פעילות מוקד הווטסאפ, הינן כדלקמן: ימים א' – ה' : 10:00 – 16:00. יום ו' וערבי חג: 8:00 – 15:00.
 3. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד ווטסאפ, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של סורוצקין.

 

המוצרים הנמכרים באתר סורוצקין:

 1. באתר סורוצקין נמכרים מוצרי מזון מוכנים לרבות תבשילים, סלטים, קינוחים, חלות, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
 2. סורוצקין, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ועל המלאי הקיים.
 3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר סורוצקין יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את סורוצקין.
 4. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר סורוצקין, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. סורוצקין שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 10 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של בעלי סורוצקין. סורוצקין רשאית לשנות את ההגבלה בהודעה שתימסר על גבי האתר.
 5. מוצרים הנמכרים באתר סורוצקין אשר מעצם טיבם יש לבוחרם יבחרו על ידי עובדי סורוצקין ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של העובדים, וזאת בכל הקשור לטיב ו/או טריותם של המוצרים, ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין מוצרים אלו שיסופקו לו.
 6. כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אתר סורוצקין.

 

מחירי המוצרים:

 1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי סורוצקין, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. בנוסף, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה שהזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.
 3. מחירי המוצרים הנמכרים באתר סורוצקין הם הקובעים ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.
 4. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.
 5. במקרה של רכישת מוצרים הנמכרים על פי משקל ומסופקים ביחידות שלמות יתבקש המזמין לבחור את מספר היחידות שברצונו להזמין ואת משקלם.
 6. מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

 

חיוב במועד האספקה

 1. סורוצקין מבהירה במפורש, כי החיוב עבור הזמנה בפועל יתבצע ע"פ זמינות המוצרים ושקילתם במידת הצורך בסמוך לאספקת ההזמנה ללקוח.
 2. בהזמנת מוצרים שקילים, יחויב הלקוח בהתאם לשקילת המוצר בפועל בעת הכנת ההזמנה עבורו. לפיכך ייתכן הפרש של 10-15% בחיוב הלקוח, כלפי מעלה או מטה, לעומת סכום העסקה כפי שיופיע וכפי שאישר הלקוח בטופס ההזמנה, לגבי המוצרים השקילים בלבד. לפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.
 1. עם סיום ביצוע הזמנתו יקבל הלקוח בדואר האלקטרוני פירוט מלא של כל המוצרים, לרבות המוצרים השקילים ומשקלם בפועל.

 

התשלום:

 1. התשלום באתר סורוצקין יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.
 2. על אף האמור לעיל, סורוצקין שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בסורוצקין בעת מועד ההזמנה.
 4. סורוצקין שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר סורוצקין לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

 

דמי משלוח:

 1. הזמנה באתר סורוצקין תחייב את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.
 2. סורוצקין שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

 

אספקת המוצרים למען המזמין:

 1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי סורוצקין למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך שזכותה של סורוצקין  שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר כי אתר סורוצקין יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
 3. סורוצקין תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, סורוצקין אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי סורוצקין בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי סורוצקין לא יחויב.
 4. מובהר בזאת, כי לקוח אשר הזמין מוצר מסוים והמוצר אינו זמין במלאי, סורוצקין תעשה כמיטב יכולתה על מנת לספק לו מוצר חלופי זהה. מוקד ווטסאפ יעשה ניסיון לפנות אל הלקוח על מנת לקבל את הסכמתו לאספקת המוצר החלופי. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, החברה תספק מוצר חלופי על פי שיקול דעתה. מחיר המוצר החלופי עשוי להיות שונה (זול או יקר יותר) ממחיר המוצר המוזמן. היה והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי אשר סופק לו, הלקוח רשאי להחזיר את המוצר בו במקום לשליח בעת האספקה או לחלופין ליצור קשר עם החברה ולהחזיר את המוצר החלופי, והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצר החלופי.
 5. מובהר בזאת, כי במידה שבעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד הטלפוני, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחנות. ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם המוקד הטלפוני את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.
 6. במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
 7. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קילקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד סורוצקין.
 8. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת על פי שיקול דעתה של סורוצקין, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

 

החזרת מוצרים:

 1. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.
 2. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי סורוצקין.
 3. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 2 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.
 4. מוקד ווטסאפ יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
 5. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.

 

ביטול ושינוי הזמנה:

 1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של סורוצקין שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .
 2. ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק עד ל-48 שעות לפני מועד האספקה, במידה ומועד האספקה הינו פחות מ- 48 שעות, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה זה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם סורוצקין תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול.
 3. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.
 4. שינוי או עדכון הזמנה יתבצע דרך אתר האינטרנט של החברה. ביטול הזמנה יתאפשר בהתכתבות עם המוקד ווטסאפ בלבד, ובאחריות המזמין לקבל אישור בכתב על שינוי ההזמנה. חשוב לציין כי ברגע שבחרתם לעדכן הזמנה, מתייחסת לכך המערכת כהזמנה חדשה ולפיכך המחירים של ההזמנה המעודכנת יתעדכנו לפי המחירים העדכניים בשעת עדכון ההזמנה. בנוסף, עדכון ההזמנה מבצע שמירה נוספת במסגרת האשראי על כל סכום ההזמנה, אין מדובר בחיוב האשראי אלה בשמירה של מסגרת בלבד.
 5. סורוצקין יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
 6. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות סורוצקין, כפי שתקבע מעת לעת.

 

אחריות:

 1. סורוצקין אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר סורוצקין ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר סורוצקין.
 2. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס,

ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

 

 1. סורוצקין לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של סורוצקין. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר סורוצקין תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
 2. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר סורוצקין הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין סורוצקין אחראית על מידע זה.
 3. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר סורוצקין ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.
 4. אתר סורוצקין עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר סורוצקין מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 5. אתר סורוצקין לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 6. אתר סורוצקין לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בסורוצקין ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לסורוצקין, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 7. למען הסר ספק, האחריות לבדיקת חומרי הגלם במוצרים המשווקים על ידי סורוצקין למי שאלרגי למוצרים מסוימים כגון: בוטנים, לקטוז, גלוטן וכיו"ב הינה על המזמין בלבד ואין סורוצקין אחראית לביצוע הזמנה של מאן דהוא אשר רגיש למוצר כלשהו.
 8. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
 9. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר סורוצקין אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.
 10. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא סורוצקין בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.
 11. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.
 12. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
 13. התמונות הינן להמחשה בלבד.
 14. תוקף המבצע הינו בהתאם למועד האספקה לבית הלקוח.

 

אבטחת מידע:

 1. אתר סורוצקין מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.
 2. הנכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.
 3. סורוצקין שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש ללא קבלת רשות ממך, אם פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנו בהליך משפטי או על-ידי רשות מוסמכת על פי כל דין; (2) לאכוף את תנאי השימוש.
 4. מובהר בזאת, כי אתר סורוצקין יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.
 5. סורוצקין לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.

 

איסוף מידע/פרטיות 

 1. סורוצקין עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר. מידע זה מורכב משני סוגים:

 

 • "מידע אקטיבי" – מידע (כגון: שם, כתובת, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, דוא"ל, טלפון וכו') הנמסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (כגון רכישה באמצעות האתר, רישום לניוזלטר, רישום לצפייה בתוכן ו/או שירות הניתן באתר והדורש רישום ספציפי (אם קיים), פניה למוקד שירות לקוחות וכיו"ב). לענין זה נציין כי במהלך הצפייה והשימוש באתר ישנם תכנים ו/או שירותים שונים אשר הצפייה ו/או השימוש בהם דורשים לעתים הליך רישום, במסגרתו ייתכן והמשתמש יידרש למסור פרטים אישיים (אלא אם כן סורוצקין תחליט אחרת במועד כלשהו). מובהר כי המשתמשים אינם מחויבים (על פי חוק או אחרת) למסור פרטים אלה או פרטים אחרים כלשהם לחברה אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או חלקו.

 

 • "מידע פאסיבי" – מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, כתובת IP של הגולש, אתרים ותכנים מועדפים על הגולש ועוד). לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון קוקיס ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על הגולשים (כגון מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור. יצוין כי לעתים ניתן לחסום את השימוש בתוכנות הנ"ל (או למחוק אותן מהדיסק הקשיח של מחשב המשתמש, במידה ונשמרו שם) באמצעות דפדפן האינטרנט אולם החברה אינה אחראית ו/או שולטת על האמור ועל משתמש המעוניין לעשות כן לבדוק אפשרות זו בהתאם לדפדפן בו הוא משתמש. מכל מקום, יש לזכור כי מחיקת הקוקיות או הפסקת קבלתן עלולות למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או חלקים ממנו.

 

 1. יודגש כי מסירת מידע תלויה בהסכמתך וברצונך ולא חלה עליך כל חובה (חוקית או אחרת) למסירת מידע מטעמך והנך רשאי שלא למלא את השדות המיועדים למידע כאמור ו/או חלקו (אולם, כאמור, קיימים פרטים שמסירתם הינה תנאי לצפייה ולשימור בתוכן האתר).
 2. במידה והנכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר סורוצקין בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 3. השימוש באתר ואישורך לקבל דיוור תוכן פרסומי מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת מסורוצקין ו/או מי מטעמה, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת לסורוצקין במהלך הרישום לאתר, או הפרטים שאפשרת לנו גישה אליהם ככל ונרשמת לשירת באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, או בכל מקרה אחר בו מסרת לסורוצקין את פרטיך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות.
 4. בית עסק סורוצקין מתחייבים שלא להעביר פרטי אשראי של לקוח לצד ג.

 

שליחת עדכונים ומידע פרסומי 

 1. על ידי הזנת מידע לאתר על ידי המשתמש במסגרת הליך ההרשמה לניוזלטר לקוחות סורוצקין ו/או במסגרת רכישה באמצעות האתר ו/או הזנת כל מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר, המשתמש מאשר לסורוצקין להשתמש במידע כאמור ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידי סורוצקין (להלן – "מאגר המידע") וכן מאשר המשתמש כי סורוצקין תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסר שימוש לצורך דיוור ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות MMS, SMS, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב) של כל מידע הנוגע לסורוצקין, למוצריה, להטבות הניתנות על ידה (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים) וכיו"ב וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.
 2. סורוצקין רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי סורוצקין עשויה לאסוף הן מידע אישי של משתמשים והן מידע שאינו מזוהה, בין היתר לצורך שיפור האתר, מוצרי החברה, השירותים הניתנים על ידה וכיו"ב. בנוסף מובהר כי סורוצקין רשאית לכלול את המידע שנאסף כאמור במאגר המידע שברשותה.
 3. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך לסורוצקין באמצעות מייל סורוצקין [email protected] וסורוצקין תפעל בהתאם להודעת המשתמש, תוך 7 ימי עסקים מעת שהתקבלה אצלה ההודעה כאמור. מובהר כי כל עוד לא התקבלה אצל סורוצקין בקשה להסרה מהמאגר ו/או הדיוור כאמור, אין סורוצקין בודקת את עדכניות ונכונות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הרלבנטיות בדיוור חומר פרסומי כלשהו לאותו משתמש והיא תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שנאספו בהתאם לשיקול דעתה כאמור במסמך זה לעיל.

 

שרת

 1. יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה אנו נאסוף, נעבד ונשתמש במידע אודות הגולשים אך ורק בהתאם לאמור בהודעת פרטיות זו.

 

קניין רוחני:

 1. הקניין הרוחני באתר סורוצקין בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית לסורוצקין.
 2. זכויות הקניין הרוחני של סורוצקין כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .
 3. אתר סורוצקין שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 4. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 5. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מסורוצקין  מראש ובכתב.

 

אתרים של צדדים שלישיים

 1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתנו או באחריותנו ועל המשתמש לשים לב כי לא חלה על האתרים הודעת מדיניות פרטיות זו ולברר את המדיניות הננקטת על ידם בענין.

 

הדין החל:

 1. על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט בתל אביב.
 2. בעצם השימוש באתר אתה נחשב כמי שקרא והסכים לתנאיו.
 3. תקנון האתר תמיד יגבור על כל מבצע ו/או פרסום זמני הקשור לחברה.

 

הודעות:

 1. כל הודעה שתשלח ע"י אתר סורוצקין למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.